KORISNIČKA PODRŠKA: +385 (98) 131 2364       info@potepuh.hr   

Opći uvjeti & Ugovor o putovanju

UVOD

Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio programa putovanja, potvrde o uplati putovanja i Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (u daljnjem tekstu Ugovor) sklopljenog između putničke agencije Potepuh j.d.o.o. za usluge i turistička agencija (u daljnjem tekstu Agencija) i korisnika usluge odnosno osobe koja poduzima putovanje (u daljnjem tekstu Putnik), odnosno ugovaratelja i/ili uplatitelja putovanja koji sklapa Ugovor s Agencijom u svoje ime ili u ime treće osobe kao Putnika (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj). Svi termini koji se spominju u ovim Općim uvjetima imaju značenje kakvo im je dano ovdje.

VAŽNO: Molimo da se obavezno prije slanja upita putem internet stranica, te pismenih i usmenih zahtjeva za rezervacijom detaljno upoznate s ovim općim uvjetima. Sve osobe koje izvrše uplatu putovanja, izjavljuju da su se prije uplate upoznale svim detaljima općih uvjeta Potepuh j.d.o.o. turističke agencije, te pod punom odgovornošću izjavljuju da su s istima upoznale i sve ostale osobe u čije ime i za koga su izvršile rezervaciju i/ili uplatu putovanja. Sve potvrđene rezervacije su podložne ovim Općim uvjetima putovanja. Svi podaci i uvjeti u ovim Općim uvjetima obvezuju Ugovaratelja putovanja, sve Putnike za koje je uplaćeno putovanje, kao i Agenciju u skladu s navedenim detaljima, osim ukoliko zasebnim Ugovorom ne odrede drugačije.

1. PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije Potepuh j.d.o.o. za usluge i turistička agencija iz Podbresta (u daljnjem tekstu AGENCIJA) i PUTNIKA ili ugovaratelja putovanja u situaciji kada ugovaratelj ugovara putovanje za treću osobu kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ugovor sadrži Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane.
Ugovor i Opći uvjeti obvezujući su za AGENCIJU samim svojim postojanjem dok za PUTNIKA postaju obvezujući uplatom depozita za aranžman. Kako je u svakom programu vidno navedena uputa PUTNIKU da prije uplate pročita Ugovor i Opće uvjete smatra se kako je PUTNIK pristao na Ugovor i Opće uvjete uplatom depozita ili cijelog aranžmana.

2. REZERVACIJE

PUTNIK se za putovanje može prijaviti putem e-maila, Skype-a, SMS-a, Vibera, WhatsApp-a, službene internet stranice AGENCIJE te službene Facebook stranice AGENCIJE. Putnik se može prijaviti i telefonom ili mobitelom, nakon čega je potrebno prijavu potvrditi pismenim putem (e-mail, sms…) Prilikom prijave PUTNIK je dužan AGENCIJI dati sve osobne podatke potrebne za rezervaciju. AGENCIJA će tražiti od PUTNIKA da podatke dostavi u pisanom obliku i putnik je dužan voditi brigu o točnosti poslanih podataka potrebnih za provedbu putovanja.

3. PLAĆANJE

Nakon prijave, PUTNIK je dužan uplatiti 30 % cijene aranžmana (osim u slučaju kada je u programu putovanja naveden drugačiji iznos!) kao potvrdu svoje rezervacije. Preostali iznos PUTNIK je dužan uplatiti najkasnije 21 dan prije početka putovanja, ako u programu nije izričito navedeno drugačije. Ako PUTNIK ne uplati preostali iznos do 21 dana prije početka putovanja smatra se da je odustao od putovanja bez mogućnosti povratka uplaćenog iznosa.
Ukoliko se PUTNIK prijavljuje za putovanje manje od 21 dana prije početka putovanja dužan je uplatiti cijeli iznos prilikom rezervacije.
Sva putovanja i usluge AGENCIJE moguće je platiti isključivo bezgotovinskom uplatom (virmanski / internet bankarstvo / univerzalni nalog za plaćanje – opća uplatnica) na račun AGENCIJE u Privredna Banka Zagreb d.d.: IBAN: HR 17234 0009 11108 67300.

4. CIJENE

Cijene aranžmana objavljene su u programu putovanja i vrijede od objave programa. AGENCIJA ne naplaćuje naknadu za rezervaciju paket aranžmana u vlastitoj organizaciji. U slučaju rezervacije pojedinačnih avio karata ili smještajnih kapaciteta AGENCIJA naplaćuje naknadu u iznosu od 30 kn.
U pojedinim programima AGENCIJA može predvidjeti da PUTNIK, ako želi koristiti određene usluge koje nisu uključene u cijenu paket aranžmana (ulaznice, restorani, vožnja brodom…), plaća uslugu na licu mjesta u stranoj valuti. Cijene navedene u programima su informativne i ne ovisi o AGENCIJI te AGENCIJA ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne razlike u cijeni. Prigovor na usluge koje se plaćaju na licu mjesta PUTNIK podnosi isključivo izvršitelju usluge.
Ukoliko nakon sklapanja ugovora dođe do velikih promjena cijena usluga koje čine paket aranžman (promjena tečaja, cijena goriva, avio karata, pristojba u lukama, cijena smještaja…), AGENCIJA zadržava pravo podizanja cijene aranžmana do 30 dana prije početka putovanja. PUTNIK se obvezuje pristati na povećanje cijene do najviše 10 %. Ukoliko je zbog nepredviđenih okolnosti AGENCIJA primorana povećati ugovorenu cijenu aranžmana za više od 10 % AGENCIJA je dužna odmah pisanim putem obavijestiti PUTNIKA o novonastaloj situaciji. PUTNIK ima pravo na odustajanje od putovanja te povrat svog uplaćenog novca, ali nema pravo na naknadu eventualne štete. PUTNIK je dužan u pismenom obliku obavijestiti agenciju o odustajanju od putovanja zbog povećanja cijene veće od 10 % u roku od 3 radna dana od primitka obavijesti. Ukoliko PUTNIK ne pristaje na promjenu cijene ili ukoliko PUTNIK ne obavijesti agenciju pismenim putem smatra se da se ne slaže s promjenom cijene i AGENCIJA mu je dužna vratiti sav uplaćeni novac u roku od 7 radnih dana bez prava na naknadu eventualne štete.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGE

Hosteli, hoteli, apartmani i ostali objekti opisani su prema službenoj kategorizaciji u zemlji gdje se objekti nalaze u trenutku objave programa. Kategorizacija smještajnih objekata različita je u pojedinim zemljama i nije uvijek usporediva kvalitetom sa objektima u Hrvatskoj.
Raspored soba određuje smještajni objekt. AGENCIJA ne može jamčiti određeni raspored smještaja osim u slučaju kada je PUTNIK izričito ugovorio određene usluge (doplata za jednokrevetnu sobu, doplata za sobu s pogledom, doplata za sobu s kupaonicom…) Osim u situaciji kada je PUTNIK posebno rezervirao i platio sobu/apartman određenih karakteristika, PUTNIK je dužan prihvatiti bilo koju službeno registriranu sobu/apartman u objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja.
AGENCIJA je dužna putniku osigurati smještaj kategorizacije navedene u programi ili smještaj više kategorije. Ukoliko AGENCIJA osigura smještaj više kategorije od one navedene u programu, PUTNIK nema pravo na prigovor, a AGENCIJA neće tražiti nikakvo povećanje cijene aranžmana. Ukoliko u izvanrednim okolnostima (stečaj ugovorenog smještajnog objekta u trenutku popunjenosti svih ostalih smještajnih objekata u istoj kategoriji i slične situacije na koje AGENCIJA nije imala utjecaj, a odražavaju se na paket aranžman) AGENCIJA nije u mogućnosti osigurati kategoriju smještaja navedenog u programu, AGENCIJA će putniku ponuditi novi aranžman uz popust proporcionalan razlici u cijeni smještaja ili povrat novca. U slučaju da PUTNIK odbije novi aranžman, AGENCIJA je dužna PUTNIKU vratiti sav uplaćeni novac u roku od 7 radnih dana. Ukoliko se PUTNIK ne izjasni pismenim putem u roku od 3 radna dana smatra se da je odustao od putovanja i AGENCIJA mu je dužna vratiti sav uplaćeni novac u roku od 7 radnih dana. Ukoliko se PUTNIK izjasni pismenim putem u roku od 3 radna dana da pristaje na zamjenski aranžman, zamjenski aranžman postaje predmet novog ugovora i PUTNIK nema pravo na nikakva potraživanja prema AGENCIJI koja bi proizlazila iz originalno uplaćenog aranžmana.
Vrijeme ulaska i izlaska iz smještajnog objekta propisan je od strane smještajnog objekta. Većina hostela/hotela/apartmana prima goste od 14 ili od 16 sati 1. dana korištenja smještaja, a objekt se u većini hostela/hotela/apartmana mora napustiti do 10 ili u pravilu najkasnije 12 sati zadnjeg dana korištenja smještaja. AGENCIJA će uvijek u dogovoru sa recepcijom pokušati omogućiti PUTNIKU što raniju prijavu i što kasniji odlazak bez dodatne naknade, ukoliko za to postoje mogućnosti smještajnog objekta.

6. PUTNI DOKUMENTI

PUTNIK koji putuje u inozemstvo dužan je imati valjane putne dokumente. U svakom pojedinom programu putovanja AGENCIJA će navesti dokumente potrebne za putovanje na destinaciju u trenutku izdavanja programa. PUTNIK je dužan u roku navedenom u programu dostaviti AGENCIJI sve potrebne podatke i dokumente za izdavanje viza ukoliko su vize potrebne. AGENCIJA ne može garantirati dobivanje vize. Ukoliko ambasada/konzulat zemlje u koju se putuje i za koju je potrebna viza odbije izdati vizu PUTNIKU, smatra se da je PUTNIKA odustao od putovanja i primjenjuju se uvjeti otkaza putovanja. Ukoliko tokom putovanja PUTNIK izgubi svoje putne dokumente ili mu isti budu ukradeni, PUTNIK sam snosi troškove osiguranja novih dokumenata. Pratitelj putovanja može pomoći PUTNIKU ukoliko to ne utječe na njegove obaveze vezano uz izvršavanje programa AGENCIJE.

7. POŠTIVANJE PROPISA

PUTNIK je dužan poštivati zdravstvene propise zemalja u koje putuje i čije granice prelazi. PUTNIK je dužan sve lijekove nositi u originalnom pakiranju. Ukoliko je prema propisima zemlje u koju se putuje obvezno cijepljenje, PUTNIK je dužan obaviti cijepljenje i posjedovati potrebne dokumente i potvrde o istom.
AGENCIJA preporučuje policu zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inozemstvu.
PUTNIK je dužan poštovati sve carinske i granične propise zemalja kroz koje putuje. Na PUTNIKU je cjelokupna odgovornost ukoliko posjeduje ilegalne supstance ili količinu alkoholnih pića, cigareta i ostalih proizvoda koja premašuje dopuštenu količinu sukladno carinskim propisima zemlje čiju granicu prelazi.
PUTNIK je dužan poštovati propise zemlje u kojoj se nalazi i odgovoran je ukoliko zbog nepoštivanja istih ne može nastaviti putovanje. U takvom slučaju PUTNIK sam snosi sve troškove i snosi posljedice koje nastaju zbog nepoštivanja propisa. PUTNIK je odgovoran ukoliko on osobno krši propise, ukoliko njegova prtljaga i njegove stvari ne odgovaraju propisima ili ukoliko njegovi dokumenti ne odgovaraju propisima. AGENCIJA otklanja svaku odgovornost za štetu nastalu nepoštivanjem propisa od strane PUTNIKA.
AGENCIJA će uvijek u najboljoj namjeri u slučaju upita PUTNIKA uputiti PUTNIKA na izvor informacija vezanih za propise pojedine zemlje, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za nepoštivanje propisa od strane PUTNIKA kao ni za posljedice nastale zbog nepoštivanje propisa.
Neispravne putne isprave, neodobravanje vize, što za posljedicu ima nemogućnost putovanja ne obvezuje AGENCIJU ni na koji način i primjenjuju se uvjeti otkaza putovanja od strane PUTNIKA.
PUTNIK je dužan pridržavati se kućnog reda i pravila ponašanja u hostelima/hotelima/apartmanima u kojima boravi. AGENCIJA ne odgovara za štetu koju PUTNIK napravi u smještajnom objektu i PUTNIK je istu dužan podmiriti osobno vlasniku objekta. Nakon prijave u sobe PUTNIK je dužan recepciji prijaviti svu eventualnu štetu u svojoj sobi nastalu prije njegovog dolaska kako ga smještajni objekt ne bi mogao teretiti za štetu koju nije počinio.

8. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, AGENCIJA je dužna ponuditi PUTNIKU paket putnog osiguranja i upoznati ga sa sadržajem. Putno osiguranje sastoji se od : dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja prilikom puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja ili bolesti na putovanju, osiguranja od oštećenja ili gubitka prtljage, osiguranja od otkaza putovanja i osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti. AGENCIJA prepuručuje navedena osiguranja i u slučaju želje PUTNIKA za osiguranjem odradit će sve potrebne radnje za ugovaranje police u svojstvu posrednika.

9. OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Prilikom uplate aranžmana AGENCIJA preporučuje uplatu police osiguranja od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza potrebno je uplatiti prilikom uplate depozita. Osiguranje od otkaza vrijedi uz pismenu potvrdu u slučajevima vojnog poziva, smrtnog slučaju u užoj obitelji, bolesti PUTNIKA i ostalim slučajevima propisanim uvjetima osiguravateljske kuće. Ukoliko PUTNIK nema ugovorenu policu osiguranja od otkaza putovanja AGENCIJA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenima u članku 10. ovog dokumenta neovisno o potvrdi o vojnom pozivu, bolesti, smrti u užoj obitelji ili drugim razlozima odustanka od putovanja. Trošak pribavljanja viza ne isplaćuje se niti u slučaju kada PUTNIK ima ugovorenu policu osiguranja od otkaza putovanja. PUTNIK koji je uplatio policu osiguranja od otkaza putovanja u slučaju odustanka od putovanja nema pravo na povrat troškova police osiguranja od otkaza putovanja. Uplatom navedene police putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo, a AGENCIJA se obvezuje PUTNIKU osigurati svu dokumentaciju koja se odnosi na paket aranžman, a potrebna je za ostvarivanje potraživanja PUTNIKA prema osiguravajućem društvu. Svi uvjeti navedeni su u polici osiguranja i AGENCIJA u interesu PUTNIKA savjetuje PUTNIKA da ih pažljivo pročita.

10. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Ukoliko PUTNIK uplati sredstva na račun agencije, a otkaže aranžman, AGENCIJA od ukupne cijene aranžmana zadržava :
Putovanja autobusom :
Do 31 dana prije polaska: 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
30-23 dana prije polaska: 25% cijene aranžmana
22-15 dana prije polaska: 50% cijene aranžmana
14-0 dana prije polaska: 100% cijene aranžmana
U slučaju otkaza aranžmana od strane PUTNIKA, AGENCIJA može, iako je na to ne obvezuju nikakvi zakonski propisi, u skladu sa internom politikom korektnog odnosa prema PUTNIKU, zadržati i manji iznos od navedenog ukoliko postoji mogućnost otkazivanja smještaja bez naknade ili ukoliko AGENCIJA nađe zamjenskog putnika, ali nikako veći od iznosa propisanih Ugovorom i Općim uvjetima. Zadržavanje manjeg iznosa od iznosa propisanog ovim Ugovorom i Općim uvjetima isključivo je interna odluka AGENCIJE.
Putovanja zrakoplovom :
Do 30 dana prije početka putovanja: 25% cijene aranžmana
29-15 dana prije početka putovanja: 75% cijene aranžmana
15-0 dana prije početka putovanja: 100% cijene aranžmana
U slučajevima kada zbog uvjeta aviokompanije nije moguće otkazati ili promijeniti avionsku kartu, AGENCIJA je dužna isto navesti u programu putovanja!
Ukoliko PUTNIK nije uplatio puni iznos paket aranžmana 21 dan prije polaska na put smatra se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povratka akontacije za putovanje. Dopunjeno 13.05.2020.

11. PROMJENA IMENA PUTNIKA:

PUTOVANJA AUTOBUSOM :
Kod autobusnih putovanja AGENCIJA omogućuje PUTNIKU besplatnu promjenu imena PUTNIKA do najkasnije 12:00 sati na dan prije polaska autobusa ukoliko za samo putovanje nije potrebna viza ili druga dokumentacija koja se u roku od dana promjene imena do početka putovanja ne može pribaviti. Iako je na to ne obvezuju propisi, AGENCIJA se na isto obvezuje ovim Ugovorom i Općim uvjetima zbog vlastite poslovne politike korektnosti prema klijentima.
Promjenu imena PUTNIK dostavlja AGENCIJI pisanim putem, a novi PUTNIK mora dati pristanak na promjenu te postaje obveznik Ugovora. PUTNIK koji je prenio Ugovor na novog PUTNIKA prestaje biti obveznik Ugovora i nema pravo na nikakvu naknadu eventualne štete.
PUTOVANJA AVIONOM:
Ukoliko je promjena imena PUTNIKA moguća, AGENCIJA naplaćuje troškove promjene imena prema važećem cjeniku objavljenom na internet stranici aviokompanije navedene u programu putovanja.
Ukoliko promjena imena zbog uvjeta aviokompanije nije moguća, AGENCIJA je dužna tu informaciju navesti u programu putovanja.

12. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA

Ukoliko AGENCIJA prije putovanja značajno izmijeni cijenu, program ili smještaj od onoga navedenog u programu, AGENCIJA je dužna odmah obavijestiti PUTNIKA pisanim putem o nastalim promjenama. PUTNIK može u roku 3 radna dana pisanim putem pristati na promjene. U slučaju pristanka, zamjenski aranžman postaje predmet novog ugovora i PUTNIK nema pravo na nikakva potraživanja prema AGENCIJI koja bi proizlazila iz originalno uplaćenog aranžmana.
U slučaju da PUTNIK odbije novi aranžman ili se ogluši nakon 3 radna dana, AGENCIJA je dužna PUTNIKU vratiti sav uplaćeni novac u roku od 7 radnih dana.
Ukoliko tokom samog putovanja AGENCIJA svojom krivicom nije u stanju izvršiti uslugu navedenu u programu, ponudit će PUTNIKU zamjensku uslugu. Ukoliko PUTNIK pristane pismenim putem na zamjensku uslugu, nema pravo na potraživanje vezano uz uslugu navedenu u programu. Ukoliko PUTNIK ne pristane na zamjensku uslugu, PUTNIK ima pravo na obeštećenje u vrijednosti razlike ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela programa, na osnovi prigovora PUTNIKA. Najveći iznos štete jednak je iznosu cijene aranžmana.
AGENCIJA ima pravo jednostranom izjavom djelomično ili potpuno raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete PUTNIKU ako nastupe izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja Ugovora, a koje bi da su postojale u trenutku sklapanja Ugovora bile opravdan razlog AGENCIJI da ne sklopi Ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga bez prava na naknadu štete.
AGENCIJA ima pravo otkazati putovanja najkasnije 5 dana prije početka putovanja ukoliko je AGENCIJA bila posrednik u prodaji aranžmana drugog organizatora koji je otkazao putovanje zbog nedovoljnog broja putnika.
AGENCIJA ima pravo otkazati putovanje najkasnije 3 dana prije početka putovanja ukoliko je AGENCIJA organizator putovanja, ukoliko se nije prijavio dovoljan broj PUTNIKA potrebnih za realizaciju putovanja. Minimalan broj PUTNIKA naveden je u svakom programu AGENCIJE.
AGENCIJA ima pravo promijeniti dan i sat putovanja zbog promjene reda letenja na koji nije imala utjecaj ili zbog nastupanja izvanrednih okolnosti. AGENCIJA ima pravo promijeniti smjer putovanja zbog nepredviđenih okolnosti i više sile na koji nije imala utjecaj (ratno stanje, teroristički napadi, državni udari, štrajkovi djelatnika avio kompanija, elementarne nepogode i prirodne katastrofe) bez prava naknade štete. U takvim situacijama AGENCIJA će pokušati osigurati najbolju moguću uslugu s obzirom na nepredviđenu situaciju.
AGENCIJA ne može preuzeti odgovornost zbog djelovanja viših sila nad kojima nema utjecaja (ratno stanje, teroristički napadi, državni udari, elementarne nepogode i prirodne katastrofe…) i AGENCIJA se ne može teretiti za naknadu štete nastale takvim događajima. Pojedine države svojim propisima preuzimaju odgovornost za naknadu štete prouzročene izvanrednim događajem ukoliko štetnik nije poznat. U slučaju nastanka takve situacije, AGENCIJA će svojom dokumentacijom i savjetom pomoći PUTNIKU u nastojanju da dobije naknadu štete od države u kojoj je nastupio izvanredni događaj. AGENCIJA će dodatno pričekati svakog putnika 15 minuta nakon dogovorenog polaska, nakon toga, AGENCIJA nema nikakvu obavezu čekati zakašnjele PUTNIKE.

13. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA

U situaciji kada je AGENCIJA nije organizator putovanja, nego samo posrednik, za putovanje vrijede Opći uvjeti organizatora putovanja koji je naveden u programu putovanja.

14. PRIGOVORI

PUTNIK ima pravo prigovora zbog neispunjene usluge. PUTNIK je dužan prigovor podnijeti pismenim putem najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Prigovori uloženi više od 8 dana nakon završetka putovanja neće se smatrati važećima. Prigovor se šalje poštom na adresu AGENCIJE: Kalnička 44, Podbrest ili e-mailom na : potepuh.putovanja@gmail.com. PUTNIK je svaki prigovor koji nije direktno vezan za djelatnike i propuste AGENCIJE dužan podnijeti pismenim putem tijekom putovanja izvršitelju usluge kojom je PUTNIK nezadovoljan (recepcija, vozač, restoran) i od direktnog davatelja usluge zatražiti pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki PUTNIK prigovor podnosi zasebno. AGENCIJA neće uzeti u razmatranje grupne prigovore, osim u slučaju prigovora ‘zatvorenih’ grupa (maturalno putovanje, putovanje udruge, sindikata, sportskog kolektiva…) AGENCIJA je obavezna odgovoriti PUTNIKU u roku od najkasnije 15 dana od primitka prigovora istim pismenim putem kako je prigovor i primila. Samo prigovori za koje je dostavljen dokaz o upućenom prigovoru davatelju usluge na licu mjesta bit će uzeti u razmatranje. Ukoliko je do propusta došlo krivnjom AGENCIJE, PUTNIK ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga. Iznos naknade ne može obuhvatiti iskorištene usluge na koje putnik nije imao prigovor niti cjelokupni iznos aranžmana. Dok AGENCIJA razmatra prigovor PUTNIKA, PUTNIK se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, suda i davanja informacije u medije.

15. PRTLJAGA

Preporučujemo vam uplate police osiguranje prtljage!
Kod putovanja autobusom PUTNIK može ponijeti jednu veliku putnu torbu i jednu malu koju unosi sa sobom u autobus. Ukoliko ima dovoljno mjesta PUTNIK može ukrcati u autobus i više prtljage pod uvjetom da njegova prtljaga ni na koji način ne krši carinske propise zemalja kroz koje se prolazi.
Kod putovanja zrakoplovom, količinu i dozvoljenu težinu besplatne prtljage određuje zrakoplovna kompanija svojim uvjetima, dok se ostala prtljaga naplaćuje. Dimenzije i težina dopuštene prtljage i cijena dodatne prtljage bit će navedene u svakom programu putovanja zrakoplovom prema uvjetima avioprijevoznika. Kod većine avioprijevoznika djeca do 2 godine nemaju pravo na prijevoz prtljage. Iznimke će biti navedene u programu putovanja.
AGENCIJA ne odgovara za izgubljenu prtljagu PUTNIKA. Prijave izgubljene prtljage podnose se direktno smještajnom objektu ili prijevozniku. Na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu, za prtljagu u zrakoplovu odgovorna je isključivo zrakoplovna kompanija. U slučaju gubitka PUTNIK ispunjava obrazac zrakoplovne kompanije i predaje ga u zračnoj luci, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovu obrasca, zrakoplovna kompanija isplaćuje odštetu prema propisima koji vrijede u zračnom putničkom prometu.

16. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA & OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, AGENCIJA je sa osiguravateljskom kućom Adriatic osiguranje d.d., Listopadska 2 – Zagreb, podružnica Koprivnica, sklopila Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojega izostaje ugovorena usluga, odnosno radi naknade troškova povratka putnika u mjesto polaska. U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja AGENCIJE, PUTNIK se treba odmah javiti Adriatic osiguranju d.d., Listopadska 2 – Zagreb, podružnica Koprivnica, tel. 048 250 333. Broj police osiguranja jamčevine za turistički paket aranžman: 0685012758

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu AGENCIJA ima s osiguravateljem Adriatic osiguranje d.d., Listopadska 2 – Zagreb, podružnica Koprivnica, sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči PUTNIKU neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza. Broj police osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana: 0685012757
AGENCIJA je dužna upoznati PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora, a PUTNIK pristankom na Ugovor potvrđuje da je upoznat sa sadržajem Ugovora o osiguranju.

17. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

AGENCIJA se obvezuje da će sve osobne podatke o PUTNIKU, prikupiti uz dopuštenje samog PUTNIKA te će ih držati u tajnosti i bit će dostupni samo djelatnicima AGENCIJE zbog neophodnosti podataka za realizaciju putovanja.
Postoji mogućnost ustupanja podataka trećim osobama (djelatnici smještajnog objekta, granična policija, djelatnici aviokompanije, djelatnici ambasade ili konzulata u slučaju izdavanja viza…), a takvima se smatraju one koje su neophodne za realizaciju putovanja.
Također, postoji mogućnost držanja evidencije o putnicima kako u matičnoj zemlji, tako i u inozemstvu, sve zbog realizacije samog putovanja.
Jedini način izdavanja privatnih podataka PUTNIKA jest u slučaju sudskog naloga ili sprječavanja neke kriminalne radnje od strane nadležnog državnog tijela.
AGENCIJA zadržava pravo korištenja podataka PUTNIKA (e-mail) u svrhu vlastite promocije (slanje novih programa i slično) sve do trenutka dok se pismenim putem (e-mail) PUTNIK ne izjasni da ne želi primati promotivne ponude na e-mail.

19. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj dokument izdan je i stupio je na snagu dana 21.08.2019. godine. Opći uvjeti i uputstva za putovanja sastavni su dio Ugovora o putovanju. Moguća odstupanja moraju izričito biti navedena u tekstu programa putovanja. Stranke se obvezuju da će eventualne sporove riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazuma, u slučaju spora nadležan je sud u Čakovcu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

COVID 19 – 2020-2022. godina

Obzirom na trenutnu situaciju koja je zaustavila putovanja u cijelom svijetu, agencije se susreću i od strane svojih stranih partnera i dobavljača, kod kojih su već uplaćena sredstva s  ponuđenim odgodama putovanja ili s nemogućnošću povrata uplaćenih depozita uslijed situacije u kojoj smo se svi našli. Opcija promjene termina putovanja trenutno je jedina mjera koju koriste sve zemlje u EU.

Čitav turistički sektor je pod pritiskom i nije održivo nametanje obveze povrata isključivo turističkim agencijama i tour operatorima jer one naprosto nisu u mogućnosti samostalno podnositi sav teret ove krize.

Imajući u vidu moguće posljedice, na snagu su stupile izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu, temeljem kojih turističke agencije u ovoj situaciji putniku mogu nuditi vaučere u vrijednosti uplaćenog iznosa za odgodu svojih putovanja. Ukoliko se putnik ipak odluči za povrat sredstava, ta zakonska mogućnost naravno postoji ali tek u roku od 180 + 14 dana od prestanka posebnih okolnosti.